Informacja dla Kandydata do Pracy

WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATA:

W dokumentach aplikacyjnych (najlepiej w treści CV) prosimy o zamieszczenie jednego z  oświadczeń:

1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w  dokumentach aplikacyjnych przez Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki sp. z o.o. ul. Dworcowa 47D, 63-200 Golina, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”

Oświadczenie to jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji bieżącej. Wobec tego dokumenty aplikacyjne niezawierające powyższego oświadczenia nie będą mogły być przez nas przetwarzane.

2) Jeśli chcesz aby Twoje dokumenty rekrutacyjne były wykorzystywane również w  kolejnych procesach rekrutacyjnych możesz wyrazić na to zgodę zamieszczając w  treści CV klauzulę następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki sp. z o.o., ul. Dworcowa 47D, 63-200 Golina w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych”

Złożenie tego oświadczenia jest całkowicie dobrowolne.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującą informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie – RODO), informujemy, że:

 1. Udostępnione przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody – dalszych procesach rekrutacyjnych.  

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 221 §  1 k. p., oraz na podstawie Twojej zgody w przypadku danych dobrowolnie nam przesłanych w  dokumentach aplikacyjnych, które wykraczają poza zakres określony w art. 221 §  1 k. p.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki sp. z o.o. Skontaktowaćmożna się z namilistownie na adres: ul. Dworcowa 47d, Golina, 63-200 Jarocin, w  formie elektronicznej (e-mail): rodo@zmb.pl oraztelefonicznie: +48 62 747 09 30.
 2. Wskazane dane będą przechowywane i przetwarzane tylko przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  dokumentach rekrutacyjnych w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez okres 6 miesięcy.
 3. Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych;
 • przeniesienia danych, to jest otrzymania przekazanych nam danych i przekazania ich innemu administratorowi, lecz tylko w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • żądania usunięcia swoich danych, jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach określonych w  art. 18 RODO;
 • złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w  bieżącej rekrutacji lub/i przyszłych rekrutacjach;

W celu zgłoszenia swojego żądania lub zadania pytań odnośnie Twoich uprawnień możesz skontaktować się z nami listownie na adres: ul. Dworcowa 47d, Golina, 63-200 Jarocin, a także pod adresem e-mail: rodo@zmb.pl.

 1. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w  procesie rekrutacyjnym.
 2. Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w  tym profilowania.