Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie – RODO), informujemy, że:

    1. Udostępnione przez Ciebie dane osobowe będą przez nas przetwarzane tylko w  następujących celach:

 1. nawiązywania i realizacji umów,

 2. wywiązania się z obowiązków nałożonych regulacjami prawa podatkowego i bilansowego,

 3. realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na:

 • dochodzeniu ewentualnych roszczeń powstałych w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umów,

 • prowadzeniu bazy kontaktowej stałych kontrahentów.

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.

    1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. Skontaktować można się z nami listownie na adres: ul. Dworcowa 47D, Golina, 63-200 Jarocin, w formie elektronicznej (e-mail): rodo@zmb.pl oraz telefonicznie 62 7470930.

    2. Będziemy przetwarzać następujące Twoje dane: imię i nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej lub PESEL, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także numer telefonu.

    3. Do Twoich danych dostęp mogą mieć podmioty zewnętrzne, to jest spółki z nami współpracujące oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi.

    4. Wskazane dane będą przechowywane i przetwarzane w okresach wymaganych dla dochodzenia roszczeń oraz wynikających z przepisów prawa podatkowego i bilansowego dotyczących przechowywania dokumentacji i prowadzenia księgowości. Twoje dane kontaktowe umieszczone w bazie stałych kontrahentów, będą w niej przechowywane do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.

    5. Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych;

 • żądania usunięcia swoich danych, jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali;

 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli uważasz, że:

 1. mamy Twoje nieprawidłowe dane lub

 2. przetwarzamy je niezgodnie z prawem, ale zamiast usunięcia danych wolisz skorzystać z  ograniczenia przetwarzania lub

 3. dane nie są nam już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, ale nie żądasz ich usunięcia, ponieważ są Ci one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej celach. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Twoja szczególna sytuacja. Wtedy przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że:

a) w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub

b) Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Spowoduje to zaprzestanie przez nas przetwarzania Twoich danych we wskazanym powyżej celu.

 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.

 • W celu zgłoszenia swojego żądania lub zadania pytań odnośnie Twoich uprawnień możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: rodo@zmb.pl

    1. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy/umów.

    2. Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.